Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników platformy internetowej Marketplace bestcena.pl

§ 1. INFORMACJE O FIRMIE

Platforma internetowa działająca pod adresem www.bestcena.pl w ramach serwisu bestcena.pl, którego operatorem jest Beneko.com LLP z  siedzibą w The Business Resource Network, 53 Whateley's Drive, Kenilworth, Warwickshire, United Kingdom, CV8 2GY, której przedstawicielem w Unii Europejskiej jestBENEKO.COM LLP Spółka Komandytowa Oddział w Polsce (w organizacji).

§ 2. DEFINICJE
 1. Marketplace bestcena.pl – platforma internetowa o charakterze otwartym, służąca prezentacji, promocji i reklamie Towarów i Usług oferowanych przez Sklepy Internetowe i Detalistów, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, dostępna pod adresem https://bestcena.pl.
 2. Serwis - prowadzony przez Beneko.com LLP pod adresem internetowym https://bestcena.pl serwis internetowy w ramach, którego działa platforma internetowa Marketplace bestcena.pl.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin dostępny też pod adresem https://bestcena.pl/regulamin.
 4. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu.
 5. Usługa Marketplace – usługa świadczona poprzez Marketplace bestcena.pl drogą elektroniczną w Serwisie polegająca na  udostępnieniu narzędzi umożliwiających założenie przez Detalistę Konta w Serwisie w celu prezentacji  i sprzedaży jego Produktów i Usług; 
 6. Klient– Osoba fizyczna, pełnoletnia, która dokonuje zakupu Towarów lub Usług oferowanych przez Detalistów współpracujących z Beneko.com LLP w ramach platformy internetowej Marketplace bestcena.pl, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 7. Detalista – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł Umowę z operatorem platformy internetowej Marketplace bestcena.pl, pośredniczącą w sprzedaży  Produktów i Usług.
 8. Oferta – prezentacja Towarów i Usług Detalistów za pośrednictwem platformy internetowej Marketplace bestcena.pl, która nie stanowi oferty zawarcia Umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 9. Wypowiedź Użytkownika (zwana dalej Wypowiedzią) - to między innymi wypowiedzi na forum, komentarze do produktów, komentarze do sklepów, oceny produktów lub sklepów, wypowiedzi na temat serwisu kierowane na adres e-mail serwisu.
§ 3. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy Regulamin platformy internetowej Marketplace bestcena.pl (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z Marketplace bestcena.pl przez Klientów i Detalistów oraz stosunków zachodzącego między Klientem, Operatorem i Detalistami. Niniejszy Regulamin nie stanowi umowy między Detalistą i Klientem.
  2. Operator Marketplace bestcena.pl zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach:
   1. Ogólne warunki handlowe Marketplace bestcena.pl dla Detalistów ("Warunki Biznesowe");
   2. Polityka prywatności Marketplace bestcena.pl ("Polityka Prywatności");
   3. Polityka plików cookie Marketplace bestcena.pl (“Polityka Plików Cookie”);
   4. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Bestcena APP ("Regulamin Aplikacji Bestcena APP");
  3. Warunkiem technicznym korzystania z platformy internetowej Marketplace bestcena.pl jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych usług konieczne jest posiadanie i wskazanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z platformy internetowej Marketplace bestcena.pl możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację mobilną.
  4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych na platformie internetowej Marketplace bestcena.pl, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash.
  5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Marketplace bestcena.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
  6. Korzystanie z platformy internetowej Marketplace bestcena.pl możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z platformy internetowej Marketplace bestcena.pl ani żądać jakichkolwiek świadczeń.
    
§ 4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ MARKETPLACE BESTCENA.PL
  1. Korzystanie przez Klientów z platformy internetowej Marketplace bestcena.pl ma charakter nieodpłatny.
  2. Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych między Klientem a Detalistą. Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl poprzez platformę internetową Marketplace bestcena.pl prezentuje Towary i Usługi dostępne w ofertach Detalistów współpracujących z Operatorem w ramach platformy internetowej Marketplace bestcena.pl.
  3. Korzystanie z platformy internetowej Marketplace bestcena.pl daje Użytkownikom m.in. możliwość: 
   1. uzyskania  informacji o Towarach i Usługach oferowanych przez Detalistów;
   2. doradztwo produktowe;
   3. porównanie cen Towarów i Usług oferowanych przez Detalistów i inne podmioty na rynku;
   4. zamieszczanie, opinii dotyczących Towarów i Usług;
   5. zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów i Usług;
   6. udział w konkursach organizowanych w ramach platformy internetowej Marketplace bestcena.pl.
  4. Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl nie odpowiada  za opisy produktów, dane techniczne oraz specyfikacje produktów zamieszczone na stronie Marketplace bestcena.pl przez Detalistów. Informacje te nie są ofertą handlową w  rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Informacje dotyczące cen Towarów i Usług oraz informacje zawarte w ofercie Detalistów współpracujących z Operatorem platformy internetowej Marketplace bestcena.pl pochodzą od Detalistów.
  6. Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące cen prezentowane na platformie internetowej Marketplace bestcena.pl były przedstawiane przez Detalistów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z Ofertą, Klient powinien kontaktować się bezpośrednio z Detalistą, od którego oferta pochodzi.
  7. Transakcja pomiędzy Klientem a Detalistą odbywa się na warunkach określonych przez Detalistę. Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl nie odpowiada za dostawę Towarów i Usług oraz przebieg transakcji.
  8. Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl nie odpowiada:
   1. za realizację dostawy Towaru i Usług w związku z zamówieniem złożonym u Detalisty przez Klienta,
   2. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarami i Usługami transakcją sprzedaży,
   3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Detalistę,
   4. a jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów i Usług, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów wprowadzonych przez Detalistów.
§ 5. REJESTRACJA NA PLATFORMIE MARKETPLACE BESTCENA.PL
 1. Rejestracja Klienta:
  1. Klient ma możliwość korzystania z platformy internetowej Marketplace bestcena.pl bez dokonywania rejestracji.
  2. Klient ma możliwość dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych  w  Serwisie oraz logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.
  3. W celu złożenia zamówienia na produkty i usługi oferowane przez Detalistę lub Detalistów, Klient winien posiadać Konto na platformie internetowej https://bestcena.pl/ lub złożyć zamówienie bez rejestracji.
  4. Rejestracja Konta jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi opłatami, musi posiadać hasło do logowania.
  5. Klient rejestrując swoje konto musi podać swoje dane: 
   • imię i nazwisko
   • adres wysyłki
   • adres e-mail
   • numer telefonu osoby składającej zamówienie
  6. Klient po zalogowaniu na swoje konto może zarządzać swoimi danymi.
  7. Klient korzystając z Serwisu ma możliwość wystawiania ocen i komentarzy dla Detalistów, przeglądać historię zamówień.
  8. Przeglądanie ofert Detalistów nie wymaga rejestracji Konta Klienta.
 2. Rejestracja Detalisty
  1. Detalista może przedstawiać Oferty Towarów i Usług w Serwisie wyłącznie po zawarciu Umowy korzystania z Serwisu z Operatorem;
§ 6. OFEROWANIE TOWARÓW I ZAWIERANIE UMÓW
 1. Marketplace bestcena.pl daje Klientowi możliwość wyszukiwania i porównywania poszczególnych Ofert, a w ramach Koszyka wysyłanie Zamówień do Detalistów w celu zawarcia Umowy. Ze względu na to, że Detaliści umieszczają swoje Oferty przy pomocy zautomatyzowanego procesu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, nieścisłości lub nieprawidłowe informacje poszczególnych Ofert; postanowienie to nie uchybia odpowiedzialności Detalisty.
 2. Marketplace bestcena.pl publikuje wyłącznie Oferty zarejestrowanych Detalistów. Operator nie gwarantuje, że oferty towarów obejmują pełny asortyment dostępny w sklepach internetowych Detalistów.
 3. Klient może wybierać towary oferowane przez poszczególnych Detalistów poprzez wybranie odpowiednich kryteriów lub wprowadzenie nazwy towarów lub ich części w polu wyszukiwania Marketplace bestcena.pl. Po wybraniu towarów przez Klienta, Marketplace bestcena.pl przedstawi listę odpowiednich Ofert, które odpowiadają kryteriom Klienta. Lista Ofert uporządkowana jest według cen towarów i wysokości ocen wystawionych danemu Detaliście przez Klientów.
 4. Po wybraniu konkretnej Oferty Detalisty, Klient może zawrzeć Umowę z Detalistą z poziomu Koszyka, w Marketplace bestcena.pl.
 5. Umieszczenie Towarów w Koszyku pozwala na złożenie Zamówienia. Klient może umieścić w Koszyku towary z Ofert różnych Detalistów. Klient przed złożeniem Zamówienia może znaleźć i usunąć ewentualne błędy, które zostały popełnione podczas wprowadzania danych w Zamówieniu, w szczególności może usuwać poszczególne pozycje z Koszyka, sprawdzić i zmienić dane podane w zamówieniu, głównie ilość i rodzaj Towarów, dane kontaktowe i adres dostawy.
 6. Przed złożeniem Zamówienia system każdorazowo wyświetla Klientowi wszystkie Towary umieszczone w Koszyku, dane identyfikacyjne poszczególnych Detalistów oferujących wybrane Towary, wartość tych Towarów, ilość poszczególnych pozycji (jednostek), całkowitą wartość wszystkich Towarów umieszczonych w Koszyku, w tym koszty transportu zamówionych Towarów; wartości Towarów wyświetlane są jako kwoty uwzględniające podatek VAT (jeśli podlega), a jeśli Klient jest konsumentem, wyświetlane są również inne wymagane informacje zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie konsumentów.
 7. Klient przed złożeniem Zamówienia otrzymuje ponadto następujące informacje za pośrednictwem Koszyka:
  1. informacje o poszczególnych metodach płatności i ich kosztach;
  2. informacje o metodach i terminach dostawy;
 8. Detalista upoważnia Operatora do przekazania Klientowi – przed zawarciem Umowy na odległość, z poziomu Koszyka – odpowiednie informacje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa o ochronie konsumenta, a jeśli konsument posiada miejsce zwykłego pobytu w UE, również zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa kraju, w którym konsument posiada miejsce zwykłego pobytu.
 9. Detaliści są zobowiązani do przesłania Klientowi po otrzymaniu Zamówienia, bez zbędnej zwłoki i korzystając z adresu mailowego podanego w Zamówieniu, wiadomość mailową z potwierdzeniem Zamówienia. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia Zamówienia wysłanego przez Detalistę. Jeśli Klient jest konsumentem, Umowa Kupna-Sprzedaży będzie umową konsumencką regulowaną przepisami odpowiednich przepisów prawa o ochronie konsumentów, a jeśli konsument posiada miejsce zwykłego pobytu w UE, również zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami kraju, w którym konsument posiada miejsce stałego pobytu. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (zwłaszcza koszty łączenia się urządzenia Klienta z Internetem i koszty transmisji danych) są opłacane przez Klienta zgodnie z osobną umową zawartą z dostawcą usług internetowych.
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
 1. Operator pełni w zakresie zawarcia Umów rolę pośrednika, odpowiadając za:
  1. przypisywanie zawartości Koszyka i wysłanie zamówienia do poszczególnych Detalistów;
  2. rzetelność danych Detalisty w systemie.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. zgodność Oferty z przepisami prawa (naruszenie praw autorskich osób trzecich do obrazów umieszczonych w ramach Oferty na platformie zakupowej, naruszenie przepisów o prawach do wizerunku, ochronie konsumenta, ochronie przed nieuczciwą konkurencją i ochronie własności przemysłowej przez Detalistę);
  2. zagwarantowanie, że dostarczane Towary będą zgodne z Ofertami;
  3. terminową dostawę towarów przez Detalistę, zgodnie z informacjami o dostępności towarów podanymi w Ofercie;
  4. zgodność towarów z treścią Umowy;
  5. rozpatrzenie roszczeń z tytułu wad w towarach lub roszczeń gwarancyjnych przez Detalistę lub ośrodek serwisowy;
  6. szkodę na Kliencie lub osobach trzecich z tytułu opóźnionej dostawy Towarów przez Detalistę lub wskutek wykorzystywania Towarów;
  7. dobór nieprawidłowych lub niepasujących towarów dla Klienta;
  8. niedostępność spowodowana przez dostawcę połączenia internetowego Klienta lub Detalisty;
  9. dostępność Serwisu.
§ 8. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Marketplace bestcena.pl wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do Towarów, w tym ich wad i zalet oraz świadczonych Usług, przebiegu transakcji, obsługi klienta,  a także samego Detalisty.

 1. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 3. W celu zamieszczenia wypowiedzi Użytkownik musi zalogować się w Serwisie.
 4. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, nadto nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. dresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen
  3. treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,
  4. danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  5. treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
  6. treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Detalistami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym innych Detalistów.
  7. treści nieprawdziwych.
 5. Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl jest uprawniony na zasadach wynikających z przepisów prawa do usuwania wypowiedzi w całości lub części, usunięcia konta Użytkownika lub jego zablokowania w przypadku gdy wypowiedź:
  1. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  2. w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Serwisu  lub innych Użytkowników Serwisu lub innych osób,
  3. narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. świadomie wprowadza w błąd,
  5. jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, opisu Detalisty lub z innych dostępnych źródeł;
 6. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie na platformie Marketplace bestcena.pl, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Operatora platformy internetowej Marketplace bestcena.pl, a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat Towarów lub Detalistów oraz realizacji transakcji.
§ 9. OCHRONA PRYWATNOŚCI
 1. (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl przetwarza (zbiera, przechowuje, weryfikuje, analizuje) dane osobowe Klientów w ramach usługi dostępu do Marketplace w następujących celach:
  1. umożliwienia korzystania z platformy handlowej Marketplace,
  2. założenia oraz zapewniania obsługi Konta Klienta na platformie Marketplace,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,
  4. obsługiwania reklamacji dotyczących działania platformy Marketplace oraz konta Klienta przekazywanych działowi obsługi klienta telefonicznie bądź przez formularz kontaktowy,
  5. dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
  6. statystycznych,
  7. archiwizacyjnych,
  8. weryfikacyjnych,
  9. badania satysfakcji Klienta,
  10. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter),
  11. korzystania z usługi powiadamiania o dostępności towaru, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną,
  12. korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną,
 2. Użytkownikowi, który zarejestrował się w Serwisie, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 3. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte (np. IP logowania, dane badawcze aktywności użytkowników w Serwisie).
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe. Przedstawicielem Operatora platformy internetowej Marketplace bestcena.pl w Unii Europejskiej jest BENEKO.COM LLP Spółka Komandytowa Oddział w Polsce. Serwis jest uprawniony na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom.
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
 6. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać newslettera na podany w czasie procesu rejestracji adres e-mail, w trakcie rejestracji musi  zaznaczyć opcję "Nie chcę otrzymywać newslettera".
 7. Przekazywanie informacji o Użytkownikach Serwisu:
  1. Serwis nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Użytkownika innym osobom lub instytucjom bez zgody Użytkownika.
  2. Przetwarzane przez Serwis dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
§ 10. ZASADY DOTYCZĄCE TECHNICZNYCH PRZERW W DZIAŁANIU MARKETPLACE BESTCENA.PL
 1. Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie platformy internetowej Marketplace bestcena.pl. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
 2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności platformy internetowej Marketplace bestcena.pl.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów platformy internetowej Marketplace bestcena.pl , w tym do logotypów, treści, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na platformie internetowej Marketplace bestcena.pl, przysługują Beneko.com LLP.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych na platformie internetowej Marketplace bestcena.pl.
 3. Operator platformy internetowej Marketplace bestcena.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Serwis powiadomi Użytkowników przed wejściem zmian w życie na stronie Marketplace bestcena.pl.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora platformy internetowej Marketplace bestcena.pl, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach na stronie Marketplace bestcena.pl.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Krakowie.

 

 

Pobierz regulamin