Regulamin

Regulamin Sklepu Bestcena – dla konsumentów

 

§1 DEFINICJE

1.     Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, w tym Polityka prywatności.

2.     Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Bestcena, znajdujący się pod adresem internetowym www.bestcena.pl

3.     Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, która korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), lub czynności prawnej związanej z działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.     Sprzedawca –  Haton Ltd z siedzibą Ascot House 2 Woodberry Grove,London N12 0FB United Kingdom

5.    Bestcena.pl eshop sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań zwana dalej „administratorem” jest administratorem strony internetowej bestcena.pl.

6.     Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.     Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu  i zasady korzystania z niego, w tym szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, jak również szczegółowe warunki umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem, za pomocą Sklepu, w tym w szczególności warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, warunki dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie dokonać jego akceptacji przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2.     Nazwa Sklepu, stosowane oznaczenia graficzne i słowno-graficzne, koncepcja Sklepu, jego wygląd graficzny, stosowane w ramach Sklepu oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

3.     Do korzystania ze Sklepu , w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

•          komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

•          aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4.     Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Klient w szczególności zobowiązany jest do nieingerowania w zawartość Sklepu, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.     Bestcena.pl eshop sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań prowadzi usługi na rzecz spółki Haton LTD. Usługi te to:  obsługa i kontakt z klientem, pośrednictwo, zarządzanie marketingiem, pośrednictwo w płatnościach i wysyłce towaru. Firma prowadzi usługi dla spółki na terenie RP.

 

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.     Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie prezentowanych przez Sprzedawcę w serwisie internetowym Sklepu. Na skutek prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta, zamówiony produkt zostaje zarezerwowany. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (strony umowy) w trakcie wysłania przez sklep potwierdzenia wysyłki zamówionego towaru.

2.     Informacje o produktach zawarte na stronach Sklepu, jak i ceny podane w ramach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Dla stron umowy wiążąca jest cena wskazana w złożonym przez Klienta formularzu zamówienia.

3.     Ceny są cenami całkowitymi brutto i podawane są w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy, koszty te podane są na etapie formułowania zamówienia, przed jego złożeniem, po wyborze opcji dostawy produktu.

4.     W celu złożenia zamówienia Klient (i) zaznacza wybrane produkty, które zapisane zostają w Koszyku, a następnie (ii) potwierdza wybór produktów i (iii) uzupełnia formularz danych adresowych – niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz dostawy zakupionych produktów, jak również (iv) wybiera sposób płatności i (v) potwierdza zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem. W formularzu zamówienia sprecyzowane zostają ponadto koszt dostawy i wszelkie pozostałe warunki dostawy zamówionych produktów. Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia przycisku „[Zamawiam z obowiązkiem zapłaty]”. Klient związany jest treścią zamówienia, w tym warunkami i kosztami dostawy oraz warunkami niniejszego Regulaminu od chwili zaakceptowania treści składanego zamówienia, a w przypadku, gdy Klient wybrał płatność za zamówione produkty przelewem, od chwili wykonania przelewu. . Sprzedawca jest związany treścią zamówienia od chwili jej potwierdzenia Klientowi z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.

5.     Obecność informacji o produkcie w ramach Sklepu nie świadczy bezpośrednio o jego dostępności. W przypadku braku dostępności produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i ma możliwość anulowania zamówienia w całości, bądź w części; jednocześnie nie będzie obciążony żadnymi kosztami z tego tytułu.

6. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

7. Chęć otrzymania polskiej faktury VAT 23% należy zgłosić w trakcie składania zamówienia. Nie ma możliwości zmiany sprzedawcy po realizacji zamówienia.

8. Sprzedaż dla firm:  zakup towarów w imieniu firmy bądź jako jednoosobowa działalność gospodarcza (Następnie jako Klient b2b), kupujący z zamiarem odliczenia podatku VAT bądź w celu uzyskania zwrotu podatku VAT, musi dodać produkt do kosztyka a następnie w koszyku zaznaczyć opcję kupna na firmę / dla jednoosobowej działalności gospodarczej następnie wpisać poprawne dane firmy. 

9. Klienci B2B (Firmy) mają możliwość wykupienia dodatkowego programu gwarancji wynoszącej 3 miesiące lub 1 rok od daty zakupu. W odpowiednim czasie, aktualna cena może ulec zmianie do pierwotnej ceny ofertowej.

10. Klienci B2B (Firmy) nie są uregulowani przez ustawę kodeksu cywilnego, a zatem możliwość rozwiązania umowy w ciągu 14 dni nie ma zastosowania.  

11. Jedyny możliwy zwrot towaru występuje natychmiastowo po otrzymaniu towaru, jeżeli dany produkt nie reaguje na przycisk włączenia, co oznacza że produkt nie może zostać włączony. Klient B2B musi powiadomić sprzedawcę w terminie do 1 dnia roboczego po dostarczeniu produktu.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień hurtowych i zamówień do dalszej odsprzedaży. Wszystkie zamówienia powyżej 2 sztuk będą traktowane jak zamówienia hurtowe.

 

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.     Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres czesc@bestcena.pl lub telefonicznie. Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym). Złożenie zamówienia każdorazowo oznacza uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

2.     Warunkiem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia do realizacji jest podanie lub potwierdzenie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, w szczególności:

a.     dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;

b.    dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi Klienta;

c.     dane dotyczące zamawianego produktu;

d.    zamówienie składane przez Klienta powinno również zawierać oświadczenie, że Klient zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, które stanowią integralną część umowy sprzedaży i akceptuje te postanowienia, jak również oświadczenie dotyczące warunków odstąpienie od umowy sprzedaży, a także oświadczenie o prawdziwości danych dostarczonych w zamówieniu przez Klienta.

3.     Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość oraz prawdziwość i kompletność informacji, które wprowadza do formularza zamówienia.

4.     Po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta dotrze wiadomość z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku zamówień, w których Klient wybrał jako formę zapłaty – płatność przelewem z góry - zamówienie nieopłacone przez 7 dni Strony uznają, po upływie tego terminu, za  automatycznie anulowane przez Klienta.

5.     Skorygowanie błędnie podanych przez Klienta danych możliwe jest za pomocą strony internetowej Sklepu, za pośrednictwem poczty email, lub poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem.

 

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.     Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie do 3 dni roboczych licząc od:

a.     Daty zaksięgowania przelewu na wskazanym Klientowi rachunku bankowym, w przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym;

b.     Zatwierdzenia zamówienia przez sklep – w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem. 

2.     W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

3.     W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

4.     Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie, Regulamin pozostaje wówczas wiążący w zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z ww. ustaleniami.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a.     nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie,

b.    zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.

6.     Za zamówienie Klient dokonuje zapłaty, wedle własnego wyboru, w postaci:

a.     przelewu na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A., pod numerem 08 1050 1520 1000 0024 0879 6833 (przedpłata); lub

b.    płatności gotówką przy odbiorze (wysyłka za pobraniem; odbiór osobisty). 

7.     Zamówiony produkt zostanie dostarczony za pośrednictwem przewoźnika zgodnie z kosztami dostawy uwidocznionymi każdorazowo na karcie produktu oraz potwierdzonymi w potwierdzeniu zamówienia.

8.     Sprzedający wysyła produkty do lokalizacji na terytorium Polski.

9.     Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową z darmową dostawą do klienta. 

 

§ 6. PŁATNOŚCI

1.     Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

   a) Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

   b) Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności tpay.pl, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu tpay.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);

   c) Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

3.     Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4.     W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. 

 

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, GWARANCJA i REKLAMACJA

1.     Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar nieobarczony wadą. Klient zobowiązany jest do wnikliwej kontroli stanu produktu i zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń przy odbiorze, pod rygorem uznania, iż nie są one objęte odpowiedzialnością Sprzedawcy, o ile były możliwe do wykrycia.

2.     Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę zwrotów oraz reklamacji jest Bestcena.pl eshop sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań.

2.     Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancje producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, realizowane na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (np. wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

3.     Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Konsumentowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

4.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na formularzu odstąpienia, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.     Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 90 dni od daty zakupu jeżeli zwracany produkt jest w stanie nienaruszonym, nie został uszkodzony a telefon nie został aktywowany. Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na formularzu odstąpienia, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.     W razie odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

8.     Klient ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

9.     Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

10.    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

11.    W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

12.   Okres naprawy gwarancyjnej określa producent bądź serwis gwarancyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużającą się naprawę gwarancyjną. 

13.   Ewentualnych roszczeń gwarancynyjch, przedsiębiorcy muszą dochodzić u producenta danego produktu. 

 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów.

2.     Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, poza przewoźnikiem, który dostarcza zamówione produkty Klientowi. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3.     Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu w całości lub części z zachowaniem stosownych wymogów prawa.

4.     Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.  

5.     W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu w dowolnym momencie, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu . Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji dotyczących powyższych kwestii może zostać zawartych w Polityce Prywatności. 

6.     W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system tpay.com, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

 

§ 9. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1.   Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje, iż warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej, posiadanie adresu poczty e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.   Sprzedawca informuję, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sklep informuje, iż niektóre usługi związane z funkcjonowaniem Sklepu świadczone są przez podmioty zewnętrzne, które samodzielnie i na własną odpowiedzialność formułują warunki świadczenia danej usługi. Klient zobowiązany jest zapoznać się z właściwym dla świadczonych przez danego usługodawcę regulaminem, gdyż może on regulować prawa i obowiązki Klienta.

2.     Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

3.     Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej.

4.     Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 

Sklep internetowy Bestcena.pl realizuje także umowy zawierane na odległość przez osoby trzecie, ich ogólne zasady i warunki można znaleźć na ich stronach internetowych, jak również w formacie PDF.