Polityka prywatności

Nazwa operatora:                   Bestcena.pl eshop sp. z o.o.

Zarejestrowana siedziba:                    Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań

Zatwierdzone przez:               

Data:              

Zasady Ochrony danych osobowych

Regulamin polityki prywatności

 

Prywatność naszych klientów i innych osób fizycznych jest dla nas ważna. Ten regulamin wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe przy operacjach biznesowych w internetowym sklepie BESTCENA.PL eshop. Sp.o z o.o., z siedzibą zarejestrowaną w: Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań, KRS: 0000464548, REGON: 122945128, NIP: PL6772379876, (poniżej zwany jako “My"). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego na nr (61) 227 85 20, poprzez adres e-mail [email protected] lub list na adres naszej siedziby głównej.

 

Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest regulowane przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE ("RODO"), które zarządza również waszymi prawami jako podmiot, [1] przez prowizje Aktu Ochrony Danych Osobowych, do których stosujemy się tak jak do innych regulacji. Przestrzegamy kodeksu postępowania zaadaptowanego przez SSV E-Shops Operators, co wyjaśnia przetwarzanie danych osobowych przez E-Shop Operators. Więcej o kodeksie postępowania na https://www.turbado.com/codex

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

 

Przetwarzanie danych osobowych jest dla nas niezbędne, zwłaszcza aby:

 • zapewnić naszym klientom działalność gospodarczą;
 • spełniać rożne zobowiązania statusowe i umowne; oraz
 • chronić prawne interesy naszej firmy, naszych klientów i innych.

 

Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

 

Kategorie celów przetwarzania

Podstawa prawna

Przepisy powiązane

Działalność gospodarcza - sprzedaż lub dzierżawa produktów

Zgoda osoby, której dane dotyczą, art. 6 (1)(a) RODO lub realizacja ustawowego obowiązku na podstawie art. 6 (1)(c) RODO (w odniesieniu do poszczególnych kategorii danych osobowych, dodatkowe warunki pod artykułem 9 (2)(f) RODO)

Prawo cywilne i handlowe

Świadczenie innych usług

Zgoda osoby, której dane dotyczą, artykuł 6 (1)(a) RODO lub realizacja umowy zgodnie z artykułem 6 (1)(b) RODO, jak również spełnienie zobowiązań prawnych na podstawie artykułu 6 (1) (c) RODO

Akt e-government, Kodeks Cywilny i Kodeks Gospodarczy,  Akt Dzierżawy Niemieszkalnych Pomieszczeń

Zagwarantowanie zgodności z prawem

Spełnienie wymogów prawnych według artykułu 6 (1) (c) RODO, uzasadniony interes Operatora ES lub operatorów strony trzeciej według artykułu 6 (1) (f) RODO, interes publiczny według artykułu 6 (1) (e) RODO

Akt Ochrony przeciw Legalizacji Przychodu od Działalności Kryminalnej, Akt Powiadomienia Działań Antyspołecznych, RODO

Cele związane z ochroną prawnie uzasadnionych interesów

Prawnie uzasadniony interes Operatora ES lub strony trzeciej zgodnie z artykułem 6 (1) (f) RODO

RODO, Kodeksu Cywilny i Handlowy, Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Karny, Uregulowanie Rozstrzygania Sporów, Zasady Cywilnych Sporów, Przepisy Administracyjne, Procedury Administracyjne, Ustawa o Przestępstwach

Cele marketingowe

Zgoda osoby, której dotyczą dane, art. 6 (1) (a) RODO lub interesy prawne Operatora ES lub strony trzeciej zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO

Ustawa o Elektronicznej Komunikacji, Akt o Reklamie, Akt o Ochronie Konsumenta, Kodeks Cywilny

Cele statystyczne, cele archiwalne w interesie publicznym oraz cele historycznych i naukowych badań

Art. 89 RODO

Akt Archiwów

Zasoby ludzkie i płace

Realizacja prawnych obowiązków według art. 6 (1) (c) RODO, interes prawny według art. 6 (1) (f) RODO jak również dotrzymanie umowy na podstawie artykułu 6 (1) (b) RODO (w odniesieniu do poszczególnych kategorii danych osobowych, dodatkowe warunki według artykułu 9 (2) (b) RODO)

Kodeks pracy, Akt rzecznictwa i inne przepisy

Rachunkowość i cele podatkowe

Zgoda osoby, której dotyczą dane, art. 6 (1) (a) RODO lub spełnienie zobowiązań ustawowych według art. 6 (1) (f) RODO

Prawa specjalne w dziedzinie rachunkowości i zarządzania podatkami

Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Dane osobowe naszych klientów i innych osób fizycznych są udostępniane tylko gdy jest to niezbędne, przy tym zawsze zachowując  poufność odbiorcy danych, np. naszych pracowników, osób którym powierzamy indywidualne usługi prawnicze, współpracujący operatorzy ES, inne firmy należące do grupy, nasi doradcy księgowi łącznie z pracownikami tych osób. Dla karier standardowi dostawcy oprogramowania (np. Microsoft) lub techniczne wsparcie naszej firmy: dostawcy usług chmury lub hostingowych (np. Google).

 

Mimo tego, że mamy ograniczone zobowiązania udostępniania twoich danych osobowych dla władz publicznych, mamy obowiązek zgłoszenia popełnienia przestępstwa oraz zgłoszenie informacji o praniu pieniędzy i dofinansowania terrorystów. Jeśli korzystamy z usług podwykonawców podczas przetwarzania danych osobowych, przed ich powierzeniem zawsze weryfikujemy zgodność z wymaganiami natury technicznej i organizacyjnej, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania twoich danych osobowych zgodnie z RODO. Jeśli władze publiczne proszą o udostępnienie twoich danych osobowych, zgłębimy najpierw warunki prawne, a bez takiej weryfikacji twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione.

Do których krajów przekazujemy twoje informacje osobowe?

Transgraniczne przetwarzanie twoich danych osobowych do państw trzecich znajdujących sie poza EEA (UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein) nie jest uwzględniane.

 

Jednakże niektórzy z naszych podwykonawców i wyżej wymienionych odbiorców danych osobowych mogą mieć siedziby (lub ich serwery mogą znajdować się) w Zjednoczonych Stanach Ameryki, które stanowią państwo trzecie,  które nie gwarantuje ochrony dany osobowych z odpowiednią protekcją w Unii Europejskiej. Jednakże spółki, które były certyfikowane w tak zwanym Mechanizmie Tarczy Prywatności UE-USA, według komisji UE mogą zapewnić odpowiednią ochronę w ten sam sposób co Unia Europejska. Jeżeli jednak przenosimy dane osobowe do krajów trzecich, robimy to jedynie na podstawie Decyzji Prywatności Komisji UE (jak np. Tarcza Prywatności UE-USA) lub wymagamy innych zabezpieczeń ochrony danych osobowych (np. tzw. klauzuli umownych).

Czy przeprowadzamy zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach?

W tym momencie nie przebiega u nas zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach z efektem prawnym na podmiotach danych.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Podczas przetwarzania danych osobowych, postępujemy według zaleceń przechowywania wzdłuż wewnętrznych wytycznych Grupy:

 • Skrzynka maili przychodzących i wychodzących jest przechowywana przez Operatora ES przez 10 lat od daty otrzymania lub daty w ostatnim znanym mailu;
 • Spis jest przechowywany przez Operatora ES przez 10 lat po jego opracowaniu;

Okresy przechowywania ogólnego danych osobowych dla celu przetwarzania jej danych osobowych wynoszą jak następuje:

 

Cel                                           Czas przechowywania danych osobowych

 

Prowizja od towarów i usług  Podczas związku kontraktowego z klientem.

 

Wysyłanie wiadomości marketingowych (newsletter) Do czasu złożenia skargi na przetwarzanie lub zaznaczenie "Odsubskrybuj" z newslettera.

 

Cele rachunkowości i podatków (agenda podatków)             W ciągu dziesięciu lat po roku podatkowym do których odnoszą się dokumenty księgowości, księgi podatkowe, zestawienia liczbowe lub inne symbole i skróty używane w księgowości, plan amortyzacji, spisy przechowywania, rozkłady podatkowe.

 

Udowadnianie, wdrożenie lub bronienie roszczeń prawnych (agenda prawna)        Do czasu, gdy roszczenie jest unieważnione.

 

Wypełnienie kontraktu z osobami fizycznymi - wypełnienie kontraktu podczas kontraktowego związku z osobą fizyczną.

 

Trzymanie profilów na mediach społecznościowych Do czasu, gdy post zostanie usunięty przez podmiot danych, usunięcie przez nas postu, usunięcie naszego profilu, lub prośba skierowana do osoby o usunięcie danych osobowych.

 

Cele archiwalne i rejestracji administracyjnych         Podczas okresu przechowywania według planów rejestrowania.

 

Cele statystyczne                                 Podczas trwania/istnienia innych celów przetwarzania.

 

Powyższy czas przechowywania określa okres ogólny podczas którego dane osobowe są przechowywane w celach. W istocie jednak, my kontynuujemy usunięcie lub anonimizację danych osobowych przed wygaśnięciem okresów ogólnych, jeśli uznamy dane osobowe za zbędne w świetle wyżej wspomnianych celów przetwarzania. Np.:

 • Komunikacja biznesowa (e-maile) jest przechowywana przez dwa lata;
 • Otrzymane oferty biznesowe są przechowywane przez 2 lata;
 • Wydane oferty biznesowe są przechowywane przez 5 lat;
 • Otrzymane zamówienia biznesowe są przechowywane przez 5 lat;
 • Otrzymane zamówienia biznesowe są przechowywane przez 5 lat;
 • Nagrania telefoniczne przechowywane są przez 1 rok;
 • Kontrakty z klientem lub inne są przechowywane przez 5 lat po wygaśnięciu.

 

Jeśli jesteś zainteresowany tym, czy obecnie przetwarzamy twoje dane osobowe dla specyficznych celów, proszę skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia, czy przetwarzamy informacje osobowe o tobie.

W jaki sposób zdobywamy dane osobowe o tobie?

Twoje dane osobowe są uzyskiwane głównie bezpośrednio od ciebie. W takim przypadku uzyskiwanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi zobowiązania umownego lub ustawowego. Możesz przekazać nam informacje osobowe w następujące sposoby:

 • kontakt z nami;
 • rejestracja w naszym sklepie internetowym;
 • uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez naszą spółkę;
 • uczestnictwo w naszych działaniach na mediach społecznościowych;
 • wypełnianie formularzy kontaktowych z twoimi komentarzami lub zapytaniami.

 

Jednakże możemy również uzyskać twoje dane osobowe od twojego pracodawcy lub firmy w odniesieniu do tego, że przetwarzamy dane osobowe. Najbardziej powszechnymi przypadkami należą podpisywanie i negocjowanie stosunku umownego z firmą na jej warunkach. Jeśli uzyskanie danych osobowych odnosi się do stosunku umownego, najczęściej jest to wymaganie kontraktowe lub wymaganie, które jest wymagane do zawarcia kontraktu. Niedostarczenie danych osobowych (twoich lub twoich kolegów) może mieć negatywne konsekwencje dla organizacji, które reprezentujesz, gdyż stosunek umowny może nie zostać wdrożony. Jeśli jesteś członkiem organu nadzoru organizacji, która jest naszym kontrahentem lub z którą negocjujemy stosunek umowny, możemy uzyskać twoje dane osobowe od publicznie dostępnych źródeł i ewidencji. W jakimkolwiek przypadku, nie będziemy w dalszym ciągu systematycznie przetwarzać przypadkowo uzyskanych danych osobowych dla jakiegokolwiek celu, dla którego przetwarzamy dane.

Jakie są twoje prawa jako osoba, której dane dotyczą?

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie twojej zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Niezależnie od powyższego, masz prawo w każdym czasie do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie interesu publicznego lub prawnego tak jak dla celów bezpośredniego marketingu, łącznie z profilowaniem.

 

 "Jeśli przetwarzamy dane na podstawie twojej zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Masz prawo w każdej chwili do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie interesu publicznego lub prawnego, tak jak dla celów bezpośredniego marketingu, łącznie z profilowaniem." Dotyczy to wyłącznie wysyłania marketingowych newsletterów. Możesz to zrobić poprzez"odsubskrybowanie" w tekście każdego marketingowego maila lub przez zastosowanie sprzeciwu do naszych szczegółów kontaktowych powyżej.

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych na podstawie interesów prawnych, które mamy na celu. W naszym przypadku, do celów przetwarzania należą:

 • Dostawa towarów i świadczenie usług
 • Wysyłanie informacji marketingowych (newsletter);
 • Udowadnianie, wdrożenie lub bronienie roszczeń prawnych (agenda prawna);
 • Przechowywanie profilów na sieciach społecznościowych.

W wykonywaniu tego prawidłowo, miło nam pokazać ci, jak oceniliśmy te interesy prawno jako górujące nad prawami i wolnością podmiotów prawnych.

 

RODO przedstawia ogólne warunki twoich praw indywidualnych. Jednakże ich istnienie nie oznacza od razu, że zostaną przez nas zaakceptowane przez nas przy aplikowaniu indywidualnych praw ponieważ w szczególnych przypadkach mogą zdarzyć się wyjątki Twoja prośba o indywidualne prawa zawsze zostanie uwzględniona i zbadana przy warunkach regulacji prawnych i aplikowanych przypadkach.

 

Jako osoba, której dane dotyczą, masz zwłaszcza:

 • Prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych na podstawie artykułu 15 RODO. Prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez nas, jeśli jest to technicznie możliwe;
 • Prawo do poprawiania i modyfikowania twoich danych osobowych według artykułu 16 RODO, jeśli przetworzymy niedokładne lub niepełne dane osobowe;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych według artykułu 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych według artykułu 18 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20, gdzie przetwarzanie danych osobowych jest oparte na podstawie prawnej zgody przy spełnieniu wszystkich warunków.
 • Masz również prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej lub skierować sprawę do odpowiednich władz. W którymkolwiek z tych przypadków, zachęcamy, aby wszelkie spory, pytania lub zażalenia kierować w pierwszej kolejności do nas.

Przetwarzanie plików cookie 

"Cookies" to małe pliki tekstowe, które usprawniają użycie strony internetowej, na przykład pozwalając na rozpoznanie poprzednich gości logując się do środowiska użytkowników, zapamiętując wybór gościa podczas otwierania nowego okna, mierzenie ruchu na stronie lub usprawnienia użytkowania. Używamy plików cookie głównie w celu podstawowych/ogólnych pomiarów ruchu. Dodatkowo te technologie pomagają nam w lepszym zrozumieniu zachowania użytkowników.' . Chociaż informacje są zbieranie poprzez pliki cookie oraz inne podobne technologie natury bezosobowej, w takim zakresie, że adres IP i podobne identyfikatory uważane są za dane osobowe, traktujemy te identyfikatory jako dane osobowe.

 

Nasza strona internetowa bezpośrednio przechowuje informacje cookie o stałym schowaniu pasku z cookie po zgodzie odwiedzającego. Strona przechowuje sesję ID w pliku cookie, aby można było zapamiętać i wyświetlić zawartość koszyka odwiedzającego i inne ustawienia przy zamawianiu bez konieczności rejestracji i logowania się. Sesja jest aktywna dopóki zakup nie zostanie ukończony poprzez zapłacenie przez maksimum 14 dni.

 

Jak wyłączacie lub ograniczacie używanie plików cookie? Użyj twojej przeglądarki do zarządzania twoimi plikami cookie. Zawsze będziesz miał możliwość skasowania poprzednio zapisanych plików cookie. Dodatkowo w zależności od twojej przeglądarki, jest możliwość ograniczenia używania "cookies" dla danej strony, ograniczyć ich przechowywanie lub ustawić automatyczne kasowanie po zamknięciu przeglądarki.

 

Dowiedz się więcej o każdej przeglądarce tu:

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

 

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

 

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/sk-SK/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK

 

Opera

http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html

 

Ponadto pliki cookie używają narzędzi stron trzecich, które są wdrażane na stronach:

 

Google Analytics - urządzenie analityczne, które pozwala na generowanie statystyk ruchu na stronie internetowej poprzez przechowywanie informacji w plikach cookie. Ta funkcjonalność nie jest konieczna do przeglądania i służy nam do kontrolowania i ulepszania działania strony. Stałe pliki cookie są używane, zapewnione jest narzędzie strony trzeciej. Pokaż szczegóły.

 

Informacje przechowywane w plikach cookie nie będą używane do identyfikacji twojej osoby. Pliki cookie nie są wykorzystywane w innych celach niż te wymienione tutaj. Przy wdrożonych narzędziach strony trzeciej, pliki cookie poza naszym zasięgiem mogą być używane i ich przechowywanie i przetwarzanie odbywa się bez naruszania którejkolwiek możliwości.

 

Jak kontrolować pliki cookie? W każdym momencie możesz zablokować lub usunąć pliki cookie. Korzystaj z narzędzi, które są częścią twojej przeglądarki internetowej lub dodatków ze stron trzecich. Można usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na komputerze, a większość przeglądarek można skonfigurować w taki sposób, by zapobiec ich zapisywaniu. Jednakże w tym przypadku możesz być zmuszony ręcznie zmodyfikować ustawienia przy każdej wizycie na stronie, a niektóre usługi i dodatki nie będą działać.

 

 

 

 

Sieci Społecznościowe

 

Zalecamy najpierw zapoznać się z polityką prywatności i praktykami obowiązującymi na platformach społecznościowych, którymi się posługujemy. Nasza polityka prywatności wyjaśnia tylko podstawowe pytania dotyczące zarządzania profilami naszymi lub naszych klientów. Mamy tylko standardowe przywileje administratorów podczas przetwarzania twoich danych osobowych poprzez profile nasze lub klientów. Zakładamy, że używając mediów społecznościowych, rozumiesz, że twoje dane osobowe są przetwarzane głównie przez dostawców sieci społecznościowych (takich jak Facebook, LinkedIn i YouTube) oraz że nie mamy nad nimi kontroli i nie bierzemy odpowiedzialności za ich przetwarzanie, dalsze przetwarzanie danych osobowych do stron trzecich i transgraniczne przetwarzanie do sieci społecznościwoych w krajach trzecich.

Nasze obowiązki w zakresie prywatności

Prywatność jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Jest to naszym celem i intencją, aby zapewnić nasze usługi w taki sposób, aby podstawowe zasady ochrony prywatności, zwłaszcza ochrony danych osobowych były poszanowane we wszelkich okolicznościach. Jest to dla nas priorytet, aby zbierać i przechowywać dane osobowe tylko w koniecznym zakresie i tylko przez tak krótki okres, jak jest to konieczne.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

 

Prywatność nie jest dla nas jednorazowym problemem. Informacje, które jesteśmy zobowiązani wam przekazać ze względu na przetwarzanie przez nas danych osobowych, mogą ulec zmianie lub przedawnieniu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie po przesłaniu zawiadomienia.                 Jeśli warunki zostaną zmienione w znaczący sposób, powiadomimy cię - na przykład poprzez ogólne ogłoszenie na tej stronie lub indywidualne powiadomienie przez e-mail.

 

Regulamin Ochrony Danych Osobowych ważny od 25.05.2018r.