OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA PRZEDMIOT PaaS W RAMACH UMOWY PaaS

 

1. Każdy Przedmiot PaaS w ramach Umowy PaaS jest objęty jest gwarancją Usługodawcy w ramach której, każdy Klient który opłaca miesięczny koszt opłaty za Usługę PaaS w wysokości 25,00 zł:

a. Otrzymuje gwarancję niskiej ceny najmu,

b. Ma prawo do świadczeń gwarancyjnych przez cały okres trwania umowy,

c. Ma prawo w każdej chwili zakończyć umowę i odzyskać część wpłaconej Kaucji zgodnie z OWU,

d. Ma prawo do wymiany produktu na nowszy model za dopłatą.

2. Każda wpłata opłat za Usługę PaaS potwierdzana jest wystawioną fakturą.

3. Podana cena abonamentu zawiera podatek VAT 23%.

4. Faktura wystawiana jest z góry na koniec każdego miesiąca najmu.

Ochrona z tytułu gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie techniczne funkcje Przedmiotu PaaS. Agent of Paas Sp. z o.o. gwarantuje, że wszystkie produkty w ofercie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Roszczenia z tytułu szkód następczych mogą być podnoszone wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych.

 

Niniejsza gwarancja udzielana jest na czas określony przez Usługodawcy od daty transakcji. Okres gwarancyjny trwa w trakcie obowiązywania Umowy PaaS.

Roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji konsument może podnieść w formie pisemnego zgłoszenia usterki w czasie trwania okresu gwarancyjnego. 

Warunkiem zachowania tych roszczeń jest zgłoszenie usterki przez konsumenta w ciągu miesiąca od chwili ich stwierdzenia lub od momentu, kiedy powinien był je stwierdzić.

Świadczenia gwarancyjne

Agent of Paas Sp. z o.o. może wedle własnego wyboru naprawić produkt lub dokonać jego wymiany. 

 

Gwarant decyduje o dokonaniu naprawy wadliwego produktu. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, gwarant zobowiązuje się do wymiany produktu na produkt wolny od wad.

W przypadku wymiany produkt zostanie bezpłatnie zastąpiony nowym produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i takiego samego typu. W przypadku braku możliwości takiego rozwiązania Agent of PaaS Sp z o.o. może zaproponować produkt równorzędny.

 

Agent of Paas może również zdecydować się na zwrot wpłaconej Kaucji zgodnie z OWU. Decyzja taka potwierdzana jest poprzez e-mail a zwrot środków następuje po otrzymaniu Przedmiotu PaaS.

Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady

W przypadku wystąpienia wady objętej niniejszą gwarancją, Klient zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z Zespołem Obsługi Klienta Agent of Paas Sp z o.o. pod nr tel.: +48 12 3510265 lub mailowo pod adresem: [email protected]

 

Zespół Obsługi Klienta przyjmuje roszczenie gwarancyjne, a następnie oczekuje na przesłanie produktu przez Klienta. W przypadku towarów wielkogabarytowych takich jak np. hulajnoga, możliwe jest zlecenie odbioru sprzętu na przez Agent of Paas Sp. z o.o.. Każdorazowo o sposobie wysyłki, decyduje konsultant obsługujący Klienta.

 

Po otrzymaniu produktu, konsultant techniczny przeprowadza oględziny serwisowe nadesłanego sprzętu, a następnie informuje Klienta o statusie naprawy i w stosownych przypadkach wysyła produkt zastępczy lub zamienny. W przypadku zwrotu kosztów, forma zwrotu jest taka sama jak metoda płatności. Transport lub przesyłka do lub od Usługodawcy mogą być podejmowane wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy.

 

Zwrot kosztów wysyłki poniesionej przez Klienta reklamującego produkt  następuje po uznaniu roszczenia gwarancyjnego za zasadne i wynosi 100% poniesionych kosztów.

 

Warunki i wykluczenia

Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest użytkowanie Przedmiotów PaaS zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja, a także używanie Przedmiotów PaaS zgodnie z technicznymi zaleceniami producenta oraz zaleceniami producenta dotyczącymi pielęgnacji i czyszczenia.

Wyłączenie gwarancji następuje w przypadku niewłaściwego użytkowania Przedmiotów PaaS.

Przykładami niewłaściwego użytkowania są:

• pęknięty ekran i/lub obudowa

• uszkodzenia spowodowane działaniem wody

• uszkodzenia elektryczne powstałe w wyniku stosowania ładowarki nie dopuszczonej przez producenta

• uszkodzenia powstałe w wyniku instalacji niedopuszczonego przez producenta oprogramowania (w tym aplikacji, itp.)

 

Roszczenie gwarancyjne nie dotyczy:

 

• mechanicznego uszkodzenia Przedmiotu PaaS

• elementów zużywalnych, takich jak wyjmowane karty pamięci, osłony na aparaty i obiektywy

• materiałów eksploatacyjnych, np. baterii i akumulatorów (o ile zużycie mieści się w deklarowanych przez producenta przedziałach)

• nieznacznych odstępstw od deklarowanych właściwości produktu, którego nie mają wpływu na wartość użytkową produktu

• uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej obsługi, szkód spowodowanych przez wydarzenia związane ze środowiskiem naturalnym, chemikalia i środki czyszczące

• uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji i transportu Przedmiotu PaaS

Gwarancją nie są objęte:

• uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta odpowiednich instrukcji instalacji, użycia i konserwacji Przedmiotu PaaS

• uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia (np. zarysowania na ekranie i/lub odbudowie) lub spowodowane celowo

• uszkodzenia spowodowane niewłaściwym uruchomieniem Przedmiotu PaaS

• uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej konserwacji Przedmiotu PaaS

• uszkodzenia wskazujące na stosowanie Przedmiotu PaaS niezgodne z jego przeznaczeniem

• uszkodzenia powstałe na skutek działania siły wyższej i w wyniku katastrof naturalnych, w szczególności pożarów, powodzi czy działania mrozu

• Przedmioty PaaS, które zostały otwarte lub poddane naprawie przez wszelkie osoby/firmy inne niż sam Wynajmujący (poza sytuacją, w której Wynajmujący jednoznacznie w formie pisemnej zezwolił na otwarcie/naprawę Przedmiotu PaaS przez osoby trzecie)

Wyłączenie gwarancji

Jeśli w przypadku stwierdzenia wady Przedmiotu PaaS okaże się, że nie podlega ona niniejszej gwarancji, to koszty przesyłki i transportu Przedmiotu PaaS ponosi Klient. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów, w tym wszelkich kosztów robocizny, powstałych w wyniku badania Przedmiotu PaaS, a także kosztów demontażu i ponownej instalacji Przedmiotu PaaS. O ile Klient po uzyskaniu informacji o wyłączeniu gwarancji oraz o przewidywanych kosztach naprawienia istniejącej wady będzie życzył sobie wykonania tej naprawy, to będzie zobowiązany do dodatkowego poniesienia kosztów części zamiennych oraz kosztów robocizny.